Телефон : 046/786-015

Donation from Park Hyatt Vienna

Сеп 2, 2021

0

Donation from Park Hyatt Vienna

The desire and commitment to help are the most positive example when needed

Today, thanks to the Austrian real estate developer Signa, the hotel Park Hyatt Vienna and the initiative initiated and coordinated by Kreshnik Zuberi, 41 computers and other relevant equipment arrived at the #GeneralHospitalStruga. This modern technology will greatly facilitate the work in our institution.

The leadership of this health institution expresses special thanks to the donors, because together we can do even more.

……..

Dëshira dhe përkushtimi për të ndihmuar janë shembulli më pozitiv kur është e nevojshme

Sot falë kompanise Austriake per patundshmeri Signa Group, hotelit Park Hyatt Vienna dhe iniciativës të nisur dhe koordinuar nga Kreshnik Zuberi, në #SpitalinePërgjithshëmtëStrugës arritën 41 kompjuterë dhe paisje të tjera përkatëse. Kjo teknologji bashkohore do ta lehtësojë shumë punën në institucionin tonë.

Udhëheqësia e këtij institucioni shëndetësor shpreh falendërim të veçantë për dhuruesit, sepse të bashkuar mundemi akoma më shumë.🙏

……..

Желбата и посветеноста за помош се најпозитивниот пример кога е потребно

Денес, благодарение на Австриската компанија за недвижнини Signa Group, хотелот Park Hyatt Vienna и иницијативата и координираната работа на Крешник Зубери во #ОпштаБолницаСтруга, пристигнаа 41 компјутери и другa релевантнa опрема. Модерната технологија ни ја олеснува работата.

Раководството на ова здравствена институција изразува посебна благодарност за дарителите, бидејќи заедно можеме уште повеќе.