Телефон : 046/786-015

Специјалистички амбуланти

    Home / Болнички оддел / Специјалистички амбуланти

Специјалистички амбуланти

Во специјалистичко-консултативната дејност се вршат специјалистички прегледи, испитувања и утврдувања на заболувањата, повредите и здравствената состојба на корисниците на здравствени услуги, спроведува специјализирани дијагностички, терапевтски и рехабилитациони постапки, дава специјалистички мислења и предлози, врши други здравствени услуги предвидени во прописите за здравствена заштита и здравтсвеното осигурување или по барања на корисникот на услугите.