Телефон : 046/786-015

Историјат

  Home / Дома / Историјат

Историјат

ЈЗУ Општа болница Струга е сместена недалеку од самиот брег на Охридското Езеро а во непосредна близина на реката Црн Дрим во Струга – град кој преставува туристички и културно историски центар во Р. Македонија.

Собраќајни врски:

 • од Скопје – 168 км
 • од  Битола – 80 км
 • Аеродром на 5 км од градот

ЈЗУ Општа болница Струга овозможува специјалистичко консултативна и болничка здравствена заштита на целото население во општината и пошироко: општина Вевчани, Дебар, Кичево, Ресен како и во летниот период на многу домашни и странски гости.

Вкупниот број на вработени според  податоци од март 2018г. е ——-  со следна структура:

Медицински кадар:

 • Доктори специјалисти
 • Доктори на специјализација
 • Доктори по општа медицина
 • Здравствени соработници
 • Медицински сестри, техничари, лаборанти

Немедицински кадар:

ЈЗУ Општа болница Струга здравствената дејност ја врши во организациони делови:

Одделенија:

 1. Одделение за здравтсвена заштита на жената
 2. Одделение за здравтсвена заштита на децата
 3. Одделение – дејност за внатрешни болести
 4. Одделение – дејност за општа хирургија
 5. Служба за анестезиологија и реанимација
 6. Служба за радиолошка диагностика
 7. Служба за лабораториско-биохемиска дејност

Специјалистичко консултативни амбуланти:

 1. Амбуланта за кожни болести
 2. Амбуланта за неврологија
 3. Амбуланта за уво, нос и грло
 4. Амбуланта за очни болести
 5. Амбуланта за психијатрија
 6. Амбуланта за психологија

ЈЗУ Општа болница Струга пружи лекарска помош 24 часа на ден, 365 денови во годината.

Нашата болница пружи висококвалитетни здравствени услуги, како прегледи, современа дијагностика, хирушко лекување и хоспитализација во уредни болнички одделенија.

Во составот на нашата болница има амбулантно поликлинички  дел како и општа болница за болничко лекување. Во нашата болница можат да се извршат ралични видови на операции од општи хирушки зафати со современа хирушка опрема, вклучувајќи лапароскопија со можности за еднодневни операции.

Нашата болница пружи услуги во повеќе гранки на современата медицина како педијатрија, интерна медицина, гинекологија и акушерсто, ОРЛ, офталмологија, дерматовенерологија, неурологија, радиологија, рентгенска и ултразвучна, гастроскопија, спирометрија, колоноскопија, и др.